KVKK AYDINLATMA METNİ

ANASAYFA KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ

ARSLAN KAYNAK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan, ziyaretçimiz olan, şirket bünyesinde çalışan kişiler de dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan ‘’veri güvenliğine ilişkin’’ hüküm uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda ve KVKK m. 10 aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-TANIMLAR

İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2-VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket kişisel verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan sipariş formları ile,

• Çalışanlar için İş Kanunu ve sair mevzuattaki yükümlülüklerimizi yerine getirme sebebiyle çalışan dosyası oluşturulması suretiyle,

• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,

• Tedarikçi ve iş ortakları tarafından bize kişisel verilerinin sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ile,

• Şirket binalarına yerleştirdiğimiz şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralar aracılığıyla ziyaretçi, iş ortağı, çalışan, işverenin fiziksel veya elektronik görüntüsü alınmak suretiyle,

Toplanmaktadır.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verisi : Ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, uyruğu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti

İletişim Verisi : E-posta adresi, telefon numarası ve adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Nüfus cüzdanı/ehliyet fotokopisinde yer alan din ve kan grubu, adli sicil kaydı, sağlık raporu

Finansal Veri : Banka hesap bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri : Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları

Diğer : Araç plakası

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Bu bilgiler, Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin

o daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi,

o Çalışan adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi,

o İstihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi,

o Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi,

o Yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi,

o İş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması,

o Kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi,

o Tedarikçi, iş ortakları ve müşteri ile iletişimin sağlanması

o Tedarikçi, iş ortakları ve müşterilerle aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi,

o Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile

Kişisel verileriniz, bu amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

6-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için yurtiçinde bina yönetimini gerçekleştiren şirketle, Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

7-VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK KVKK MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ:

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “İmes Sanayi Sitesi D Blok 406 Sok.No:4 Dudullu / İSTANBUL” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya ‘’[email protected]‘’ kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun (30 gün içinde) reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İş bu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. © Copyright Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 2019. Tüm hakları saklıdır.